Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

      การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)

      การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) มีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ลักษณะสำคัญขององค์การ และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะทำงานกลุ่มย่อยพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ร่วมกันพิจารณาการประเมินองค์การด้วยตนเองตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ.ร.

      กระบวนการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารัฐ (PMQA) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ให้องค์การมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

TOP