Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 มีพันธกิจหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

วิสัยทัศน์ และค่านิยมของหน่วยงาน
     วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานต้นแบบของกระทรวงแรงงานด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
     ค่านิยม คือ “LOT” ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้
          L = Learning ไม่หยุดเรียนรู้
          O = Originality มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง
          T = Teamwork ทางานเป็นทีมคุณภาพ

 

TOP