Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีโครงสร้างของหน่วยงาน ดังนี้

 

TOP