Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กพบ. ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 กับกองเศรษฐกิจการแรงงาน

pll_content_description

       เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวศราทิพย์ เกิดผล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวธารินี ทิพยรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 กับกองเศรษฐกิจการแรงงาน โดยมีนางศิริลักษณ์ ฉกะนันท์ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP