Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

        กระทรวงแรงงาน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

TOP