Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

        กระทรวงแรงงาน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางโสภา  เกียรตินิรชา) เป็นประธานการประชุม

TOP