Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

pll_content_description

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/สำนักงาน/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย

1) การบรรยายในหัวข้อ“สิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการภาครัฐด้านแรงงาน” โดยนางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2) การพิจารณา (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรักษาและพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีที่ปรึกษาวิชาการด้านแรงงาน เป็นประธาน 

TOP