Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ผลคะแนนประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2566

pll_content_description

TOP