Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

TOP