Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

TOP