Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สป.รง.ปลื้มคว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

pll_content_description

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปลื้ม คว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ปี 2563 จากสำนักงาน ก.พ.ร.

ในปีงบประมาณ2563 นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กร เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรด้วยการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผลกระทบและความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเปิดระบบราชการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้เสมอ

 

TOP