Skip to main content

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การสัมมนาวิชาการ ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ รณนันท์  ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจัดการสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการภาครัฐด้านแรงงาน” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้ง นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และนางพนรัญชน์ พิญญะพันธ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากร จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “การแปลงแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2564 – 2565  ไปสู่การปฏิบัติ”  โดยผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวได้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ (สำนักงานแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ 13 แห่ง 12 ประเทศ) เข้าร่วมการสัมมนาฯ ผ่านระบบ VDO Conference ด้วย

ไฟล์แนบ:

pll_file_name2. NAP RLPD-ผอ

ขนาด : 2535.09 kb
วันที่สร้าง : 2020-11-04
TOP